Kwaliteit

Alle Leicon producten worden onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. De betonelementen worden geproduceerd en geleverd onder KOMO Productcertificaat. Voor het Besluit Bodemkwaliteit is ons KOMO Productcertificaat door de ministers van VROM en V&W erkend. (www.bouwkwaliteit.nl)

Vorst en dooizouten
Overeenkomstig het productcertificaat worden de betonelementen van Leicon vervaardigd op basis van de Voorschriften Beton NEN-EN 206-1, NEN 8005 en NEN 13670. Per productgroep zijn onder meer sterkteklassen en milieuklassen gedefinieerd. Leicon garandeert dat de betonelementen onder strenge kwaliteitseisen worden geproduceerd en vervaardigd in sterkteklasse C45/55 of C55/67 en milieuklasse XF4.

Het is algemeen bekend dat de invloed van vorst- en dooizouten op betonproducten niet valt uit te sluiten. Derhalve kunnen wij niet uitsluiten dat vorst- en dooizoutbelasting invloed kan hebben op de betonelementen. Dit impliceert dat Leicon op dit punt geen garanties afgeeft. In Europa worden strenge voorschriften gehanteerd voor met name het gebruik van strooizout bij zogenaamd 'jong beton'. Mede omdat onze productiedata en leverdata elkaar overwegend snel opvolgen én om de duurzame kwaliteit van onze betonproducten te kunnen behouden, adviseren wij om gedurende een periode van ten minste zes weken na levering van de materialen geen strooizouten te gebruiken.

Kleurverschillen    
Onze betonproducten worden met natuurlijke grondstoffen geproduceerd. Deze grondstoffen zijn onderhevig aan bepaalde kleurnuances. Zodoende zijn kleurverschillen zelfs in eenzelfde productieserie nooit geheel uit te sluiten. Alhoewel wij onze grondstoffen met zorg selecteren en behandelen vormen kleurverschillen geen reden om onze producten te weigeren c.q. in prijs te verlagen dan wel te reclameren.

Kalkuitbloei
Aan het oppervlak van betonelementen is soms een witte uitslag zichtbaar. Deze kalkuitslag of kalkuitbloei wordt gevormd bij de verhardingsreactie van cement met water. Het kalk - dat in cement is opgenomen - wordt door vochttransport in de poriën naar het oppervlak gebracht. Ondanks alle zorgvuldigheid bij de productie van onze betonelementen, is dit verschijnsel niet volledig uit te sluiten.

Kalkuitslag heeft geen negatieve invloed op de sterkte of de duurzaamheid van een constructie. Bovendien verdwijnt de uitslag op langere termijn vaak vanzelf. Een termijn voor de verdwijning is evenwel niet vooraf te stellen. Kalkuitbloei vormt geen reden voor annulering, prijsverlaging of reclamatie.

Structuur
Wij hanteren verschillende productiemethoden in onze fabriek. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen machinale productie (drycast) en natgiet productie (wetcast). De voorkeur qua productiemethode hangt af van de maatvoering van de producten, de mate van repeteerbaarheid en de levertijd. Meest kenmerkend voor drycast producten zijn relatief korte productietijd, hoge repeteerbaarheid met standaard maatvoeringen en een 'open' oppervlaktestructuur met een hoge vorst- en dooizoutbestandheid. De open structuur kenmerkt zich door kleine luchtbelletjes die zichtbaar zijn in het oppervlak. Deze luchtbelletjes zijn inherent aan het proces en vormen derhalve geen reden voor annulering, prijsverlaging of reclamatie. Voorbeelden van dergelijke producten zijn geleidebanden, rammelstroken, verkeersdrempels, e.d.

Wetcast producten zijn dichter qua structuur (weinig tot geen luchtbellen in zichtvlakken), zijn veelal breder, langer of hoger en kenmerken zich door een geringe repeteerbaarheid en een hoge mate van maatwerk. Voorbeelden van dergelijke producten zijn perronbanden, prefab busperrons, middengeleiders, e.d.

Oer
Roestvlekken op het betonoppervlak kunnen ontstaan door verontreinigingen in het beton of het daarin verwerkte toeslagmateriaal, vaak door de aanwezigheid van oerhout of ijzerverbindingen. Ook in toeslagmateriaal van natuurlijke winningen, zowel bij rivier-, land- als zeewinningen, kunnen ijzerverbindingen voorkomen. Vaak betreft het ijzersulfide, bijvoorbeeld pyriet.
De in het toeslagmateriaal aanwezige ijzerverbindingen komen vaak heel lokaal en in zo geringe mate voor, dat de gebruikelijke beproeving van toeslagmaterialen volgens de norm deze verontreiniging niet zichtbaar maakt.
Ondanks strenge controles en kwaliteitseisen is het niet te voorkomen dat genoemde verbindingen in het gebruikte toeslagmateriaal aanwezig zijn.
Eventuele roestplekken op het oppervlak van onze producten zijn helaas niet te voorkomen. Zij hebben geen enkele invloed op de kwaliteit van de producten en geven derhalve geen reden tot reclamatie, annulering of prijsverlaging.