Gegevensbescherming

EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten op deze website en de inhoud hiervan behoren toe aan LBN Betonproducten B.V. of aan derden. U mag deze website gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Elk ander gebruik dat het bekijken, downloaden en afdrukken van uittreksels van de website voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden overschrijdt, is niet toegestaan. Merken, inclusief logo’s, slogans en productnamen, zijn ingeschreven of niet-ingeschreven merken die aan LBN Betonproducten B.V. toebehoren. Licenties van welke aard dan ook worden niet verstrekt.

VERVEELVOUDIGINGEN

Verveelvoudigingen van deze website of van delen van deze website zijn uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden toegestaan, indien u LBN Betonproducten B.V. als bron vermeldt. Om deze reden moeten verveelvoudigingen, of deze nu in papieren vorm, in digitale vorm of in een andere vorm plaatsvinden, van de volgende vermeldingen worden voorzien:
Bron: www.lbn.nu en ”© LBN Betonproducten B.V.”.

KOPPELINGEN

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LBN Betonproducten B.V. is het u niet toegestaan om veranderingen aan deze website en/of de inhoud hiervan aan te brengen; in het bijzonder is het u niet toegestaan om door middel van een kader, een link of op een andere manier een koppeling te maken. Eventueel aanwezige links op deze website zijn uitsluitend opgenomen voor uw gemak. Gelieve er rekening mee te houden dat u ingeval van het gebruik van deze links de website van LBN Betonproducten B.V. verlaat. Dientengevolge heeft LBN Betonproducten B.V. geen invloed op de inhoud van de via de link geopende website en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door het openen en bekijken van deze websites of door het downloaden of een ander gebruik van de inhoud ontstaat. Indien links vanuit de website van een derde naar de website van LBN Betonproducten B.V. leiden, betekent dit niet dat LBN Betonproducten B.V. toestemming heeft verleend tot de inhoud van de website van een derde of hiervoor verantwoordelijk is.

VOLLEDIGHEID

Door LBN Betonproducten B.V. wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed aan het waarborgen van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website opgenomen informatie. Desondanks wordt door LBN Betonproducten B.V. aanbevolen om de juistheid van de informatie te controleren, voordat u hiervan gebruik maakt. LBN Betonproducten B.V. kan noch voor de inhoud van deze website noch voor schade aansprakelijk worden gesteld die door het bekijken, het downloaden of het gebruik van deze website ontstaat.

RECHTSKEUZE

Op eventuele geschillen die op grond van het gebruik van de website en/of de functies hiervan ontstaan, is het recht van het Koninkrijk der Nederlanden van toepassing.

OPSLAAN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voor de bestelling van brochures of ter beantwoording van vragen resp. een opname in onze mailinglijst is het noodzakelijk dat u de op de website opgevraagde persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. Door LBN Betonproducten B.V. worden deze gegevens opgeslagen om uw vraag te kunnen bewerken. LBN Betonproducten B.V. zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, als dit voor de uitvoering van bovenstaande doeleinden strikt noodzakelijk is.

Ook al heeft u geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, zullen bij uw bezoek door onze internetprovider in zogenaamde logfiles gegevens worden verzameld. Hierbij ervaren wij de naam van uw internetprovider, uw IP-adres, de internetsite van waaruit u naar onze website bent gekomen, de internetsites die u bij ons bezoekt alsmede datum, tijdstip en duur van uw bezoek. Deze gegevens dienen uitsluitend voor statistische doeleinden. Een verband met uw persoon zal door ons niet worden gelegd.

Wij gebruiken cookies, waarmee tijdens uw bezoek op onze internetsite gegevens op uw computer worden opgeslagen. Hierdoor kunt u comfortabeler op onze internetsites surfen.Als u dit niet wilt, kunt u dit aan de hand van overeenkomstige instellingen van uw internetbrowser voorkomen.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de gegevensbescherming zullen wij u op daartoe strekkend verzoek graag mededelen, of en welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Gelieve hiervoor direct contact op te nemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

SOLLICITATIES

Verder kunt u via onze internetsite ook een sollicitatie bij ons indienen. De betreffende gegevens worden door ons voor dit doel verwerkt en geëvalueerd. Na afloop van de sollicitatieprocedure zullen uw gegevens worden gewist of ingeval van een aanstelling in uw personeelsdossier worden overgenomen.

LINKS NAAR ANDERE BEDRIJVEN

Op onze internetsite maken wij gebruik van links naar andere bedrijven. Als u hierop klikt, verlaat u onze internetsite en komt u vervolgens terecht op de internetsite van andere bedrijven. De bepalingen dienaangaande vindt u in de privacyverklaringen van de betreffende bedrijven. Voor diens inhouden en omgang met gegevens zijn wij niet verantwoordelijk.

PLAATSING VAN BUTTONS MET LINKS NAAR SOCIALE NETWERKEN

Op onze internetsite plaatsen wij buttons met links naar onze profielen bij Facebook, Google+, Twitter en Xing. Door deze buttons worden geen gegevens naar de vermelde sociale netwerken overgedragen; pas als u op de buttons klikt, verlaat u onze internetsites en wordt u doorgeleid naar onze profielen in de aangeklikte sociale netwerken. U bevindt zich dan niet meer op onze internetsites, maar op de internetsites van de aangeklikte sociale netwerken. Hier zullen afhankelijk van uw instellingen in uw browser of in het sociale netwerk persoonlijke gegevens van u worden verzameld. De overeenkomstige bepalingen vindt u in de privacyverklaringen van de aangeklikte sociale netwerken, waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

Op onze internetsites hebben wij afstand gedaan van “vind ik leuk”-buttons van Facebook, omdat hierdoor reeds gegevens van u zouden worden verzameld, ook al heeft u deze buttons nog helemaal niet aangeklikt. Indien u ons via deze techniek uw sympathie wilt betuigen, zijn wij hier blij mee. U dient dan gewoon op onze button met de link naar Facebook te klikken. Op onze Facebook-fanpagina vindt u vervolgens een “vind ik leuk”-button.

Wij doen om privacyrechtelijke redenen afstand van een integratie van Social Media Scripts, omdat de sociale diensten tracking-methoden op de achtergrond gebruiken. Wij verheugen ons natuurlijk, als u onze posts op onze blog leuk vindt en als u deze in de sociale media wilt delen. Hiervoor hebben wij achter de posts delen-buttons voor Twitter, Facebook en Google+ geplaatst. Als u op deze buttons klikt, ziet u de vermelding dat door de sociale media op de achtergrond analyse-scripts worden geladen, om het gedrag van de gebruiker vast te stellen. Pas als u hiervoor toestemming verleend, zullen overeenkomstige scripts worden geüpload en zal de post worden gedeeld.

PROFIELEN IN SOCIALE NETWERKEN

In de sociale netwerken zijn wij vertegenwoordigd bij LinkedIn en Instagram

In onze profielen in de sociale netwerken kunt u persoonlijke gegevens invoeren. Deze gegevens worden uitsluitend bewerkt, als dit voor het bewerken van of het plaatsen van opmerkingen bij uw post noodzakelijk is.

Als u onze profielen in de sociale netwerken bezoekt, bevindt u zich niet op onze internetsites, maar op de internetsites van de betreffende sociale netwerken. Hier worden afhankelijk van uw instellingen in uw browser of in het sociale netwerk persoonlijke gegevens van u verzameld. De overeenkomstige bepalingen vindt u in de privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerken, waarop wij geen invloed hebben en waarvoor wij geen verantwoordelijkheid kunnen overnemen.

RECHTSGRONDSLAGEN

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze internetsite is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, in het bijzonder artikel 6 lid I. De gegevens zullen slechts zo lang worden opgeslagen als noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden of als wettelijke bepalingen dit vereisen.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Volgens artikel 12 e.v. AVG heeft u een recht op informatie, rectificatie, het verwijderen van gegevens, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens alsmede bezwaar. Nadere bepalingen zijn vastgelegd in artikel 12 e.v. AVG.

VRAGEN

Toezichthoudende instanties zijn de nationale afgevaardigden voor de gegevensbescherming. Hier kunt u een klacht indienen over ons, als u bij ons onregelmatigheden ten aanzien van de gegevensbescherming vermoedt. U kunt echter ook direct contact opnemen met onze externe toezichthouder voor gegevensbescherming.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de gegevensbescherming zullen wij u op daartoe strekkend verzoek graag mededelen, of en welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Gelieve hiervoor direct contact op te nemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

ANALYSEDIENST

Op grond van de actuele discussie met betrekking tot het onderwerp gegevensbescherming hebben wij besloten om onze website te evalueren met de in het kader van de gegevensbescherming gecertificeerde analysedienst Matomo.

Voor deze evaluatie maakt Matomo gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het ons vervolgens mogelijk maken om een analyse van het gebruik van de website uit te voeren. Voor dit doeleinde wordt de door de cookie gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw verkort IP-adres) aan onze server overgedragen en opgeslagen. Uw IP-adres wordt bij deze procedure onmiddellijk geanonimiseerd, zodat uw gebruikersgegevens in ieder geval beschermd blijven. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zal niet aan derden worden verstrekt.

U kunt het gebruik van cookies aan de hand van overeenkomstige instellingen van uw browsersoftware voorkomen; het is echter mogelijk dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website volledig gebruik kunt maken.

VERANTWOORDELIJK VOOR ONZE GEGEVENSBESCHERMING

Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Dietmar Niehaus

IDD GmbH – Institut für Datenschutz und Datensicherheit
Anne-Conway-Str. 1
28359 Bremen

Tel.: 04 21 / 59 86 350
E-Mail: niehaus@bestcarrier.de